Informace o zpracování osobních údajů

Školka Amálka dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Naší povinností je zajistit maximální ochranu při zpracování osobních dat. Minimalizujeme jejich rozsah a v případě nepotřeby budou vymazány.

Zpracování osobních údajů na základě práva:

 Zpracování Vašich osobních údajů je vždy podloženo právním základem, kterým je *561/2004 Sb. – Školský zákon;

*563/2004 Sb. – Zákon o pedagogických pracovnících;

*14/2005 Sb. – Vyhláška o předškolním vzdělávání;

*364/2005 Sb. – Vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení;

*89/2012 Sb. – Občanský zákoník;

*500/2004 Sb. – Správní řád;

*75/2005 Sb. – Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků;

*27/2016 Sb. – Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;

*499/2004 Sb. – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a další legislativa

 

Účel zpracování osobních údajů:

*Plnění povinností školky Amálka

*Zajištění bezpečnosti našich webových stránek, sítí a rovněž ochrana školky Amálka proti podvodům a v soudních sporech

* Za účelem ochrany majetku a zdraví (např. kamerový systém)

 

Příjemci osobních údajů:

Dle zákona: Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadovaným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám, pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků.

Třetí strany: Veškeré zpracovávání těchto osobních údajů bude probíhat podle našich pokynů a bude v souladu s původními účely.

 

Ochrana osobních údajů:

Přístup k osobním údajům mají pouze oprávnění příjemci, kteří tyto údaje potřebují znát. Udržujeme ucelený systém informační bezpečnosti, jehož rozsah je úměrný rizikům spojeným se zpracováváním údajů. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

 

Uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu stanovenou právním rámcem ČR nebo stanovenou nebo stanovenou vaším souhlasem.

 

Vaše práva:

*Máte právo v relevantních případech a do míry přípustné podle platného zákona se na nás obracet za účelem uplatnění práva

 *na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo aktualizaci svých nepřesných nebo neaktuálních osobních údajů, výmaz, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s ochranou definovanou příslušnou legislativou nebo v rozporu s uděleným souhlasem, nebo pokud souhlas odvolán,

* na omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

*obracet se na nás v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Svá práva můžete uplatnit kontaktováním správce údajů Ivanu Zelenou, ředitelku školy Amálka tel: 777 208 878, 777 908 8778, e-mail: info@skolkaamalka.cz,

Naplnění Vašich práv je umožněno bezplatně a ve lhůtě do 30ti dnů od podání žádosti. Můžete mít rovněž právo na podání stížnosti u Dozorového orgánu, kterým je úřad na ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

Souhlas a jeho odvolání:

Poskytnutím Vašich osobních údajů berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním a použitím takových údajů, ve smyslu jak je uvedeno v tomto dokumentu.

V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas. Máte vždy možnost vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu kontaktováním správce osobních údajů Ivanu Zelenou, ředitelku školy Amálka tel: 777 208 878, 777 908 8778, e-mail: info@skolkaamalka.cz,

 

Automatizované rozhodování:

Nepoužíváme automatizované rozhodování.

 

Řešení stížností:

Budeme řešit veškeré stížnosti týkající se shromažďování nebo používání Vašich osobních údajů neodkladně.

 

Veškerá práva vyhrazena:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu.

 

V Praze 25.5.2018